bcg-d3energy.jpg
Používáme cookies k optimalizaci fungování našeho webu. Dalším prohlížením souhlasíte s jejich používáním.

D3Energy

D3ENERGY JE KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO CELKOVOU OBSLUHU ZÁKAZNÍKŮ V ENERGETICE. ŘEŠENÍ JE TVOŘENO SAMOSTATNÝMI MODULY, KTERÉ JSOU VZÁJEMNĚ PROCESNĚ PROVÁZÁNY A MOHOU TVOŘIT JEDEN KOMPLEXNÍ CELEK.


JEDNÁ SE O MODULY

d3 energy systém

 • CRM
 • Pricing
 • Trading
 • Billing
 • Bilance
 • Web portal
 • Business Connector
 • Reporting

CRM

CRM Utility je modul podporující řízení obchodních týmů a obchodních příležitostí (B2B, B2C). Pokrývá komoditní produkty (elektřina, plyn, teplo, voda, CNG i nekomoditní produkty (služby/poptávky, instalace, osvětlení, fotovoltaika, atd.).

Zákazník

Kompletní evidence veškerých dat o zákaznících (nových, stávajících) včetně jejich kategorizace. Informace o zákaznících mohou být pořizovány:

 • Automatizovaně z dostupných datových zdrojů (ISIR, ARES aj.)
 • Automatizovaně prostřednictvím rozhraní na jiné existující systém nebo databáze

Historie komunikace se zákazníkem je uložena prostřednictvím uskutečněných aktivit (email, schůzka, telefon aj.).

Obchodní příležitosti (Leady)

Obchodní příležitosti mohou být zaměřeny dle:

 • Produktu (komoditní produkty (elektřina, plyn, teplo voda, CNG) a nekomoditní produkty/služby (např. Instalace či rekonstrukce klimatizačních systémů atd.)
 • Typu zákazníka (akviziční, cross-selling, retenční aj.)

DMS (Document Management System)

Kompletní DMS řešení pro vytváření či verzování různých šablon dokumentů (např. generování nabídek, smluv, objednávek apod.). Veškerá historie dokumentů je uložena na jednom místě přímo u zákazníka či obchodní příležitosti. Modul umožňuje vlastní tvorbu vlastních šablon dokumentů pro jejich následné využití.

Obchodní plán

Napříč celým CRM je možné vytvářet obchodní plány. Obchodní plán může být zaměřen na obchodního zástupce, produkty, objem (MWh/Kč) apod. Postupné plnění plánu je graficky znázorněno s možností detailního rozpadu.

Marketingové kampaně

Kampaně vycházejí ze zákaznických dat uložených v systému či jiných externích databází. Vstupním krokem kampaní je segmentace zákazníků a dle následného scénáře a formy kampaně jejich oslovení. Kampaně mohou být zacíleny dle typu – akviziční, retenční aj.

Kalendář

Plná integrace s MS Outlook na úrovni poštovního klienta a kalendáře. Modul kalendář umožňuje grafický přehled naplánovaných aktivit, jejich přeplánování jednoduchým kalendáři jiných uživatelů.

Reporting

Součástí řešení je vlastní modul pro tvorbu reportů, analytických pohledů a OLAP kostek. Každý report je generován do grafické podoby či v různých formátech elektronicky zasílán na email ve stanovený čas.

PRICING

Proces oceňování je řízen vlastním modulem. Vstupními daty jsou informace o oceňovaném subjektu (firmě, segmentu apod.), následně aplikace prediktivních mechanismů, úpravy diagramů a procesování požadavku ocenění napříč kompetentními osobami/oddělením. Výstupem modulu jsou nabídky pro zákazníky a v  případě akceptace ceny je vytvářen podklad pro nákup (nákupní obálky, tranše atd.). Doplnit do popis větu: Součástí procesu oceňování je tvorba vlastních produktů, jejich libovolná parametrizace k čemuž slouží konfigurátor produktů.

Oceňovaný subjekt

Evidence a práce s oceňovanými subjekty (včetně raitingu) a jejich kmenovými daty, možnost utvářet různé agregace dat dle subjektů včetně jejich predikce.

Požadavek

Požadavek k ocenění OPM nebo seznamu OPM. Požadavek je kategorizován dle komodity a je řízen Workflow procesem systému.

Schvalování/zamítnutí nákupní ceny

Proces sloužící ke kontrole a výslednému schválení/zamítnutí nákupní ceny.

Akceptace ocenění

Přehled vytvořených variantních ocenění včetně procesu jejich akceptace/zamítnutí.

Akceptace/Schvalování koeficientů

Přehled vygenerovaných koeficientů, jejich korekce či schválení.

Zajištění

Pokrytí predikce spotřeby nákupem – tzv. obálky (agregace OPM dle požadavků).

Pořízení tranší

Evidence a vytváření tranší přes akceptované koeficienty

 • Evidence akceptovaných koeficientů pro jednotlivé zákazníky dle komodity, roku, nákupní obálky / Kalkulace velikosti požadovaných tranší (kalkulačka tranší) nad akceptovanými koeficienty / Samotné pořízení tranší přes konkrétní koeficienty

Konfigurátor produktů

Modul Produkty je tvořen konfigurátorem, který umožňuje uživatelsky měnit, nastavit a vytvářet nové produkty, upravovat jejich parametry, vzorce a konstanty.

Diagram

Grafický nástroj umožňující práci s diagramy na základě matematických operací (unární, binární atd.) či skládání diagramů a posun diagramů v čase.

TRADING

Modul slouží pro realizaci činností souvisejících s tržní operativou, které jsou v prostředí energetiky nezbytné pro každý subjekt zúčtování.  Řešení pokrývá oblast komodit elektřina a plyn. Mezi zmíněné činnosti patří např. plnění následujících procesů:

 • Evidence smluvních vztahů
 • Vedení obchodních knih
 • Evidence bilaterálních kontraktů
 • Podpora trhu s energiemi
  • Obchodování na krátkodobých trzích
  • Obchodování na denním trhu
  • Obchodování na vnitro denních trzích
  • Obchodování na trhu s nevyužitou flexibilitou
  • Nominace množství vlastního portfolia

Za účelem přehlednosti je evidence údajů vlastního portfolia strukturována do tzv. Obchodních knih. Řešení je doplněno řadou reportů, vyhodnocení a grafických prezentací formou widgetů na informačních dashboardech. Jednotlivé interní procesy i komunikace s okolím jsou plně automatizovány tzv. Workflow.

Portfolio management

 • Zdrojem kmenových dat smluv zákazníků je interní databáze nebo OTE (opis kmenových dat)
 • Souhrn veškerých OPM dle komodity (třída TDD, kapacita, Region, SZ, atd.)

Predikce spotřeby a přepočtový model TDD

 • Segment – Tvorba časových řad přepočtené roční spotřeby
 • Časové řady (kumulace za TDD)
 • Pravidelná aktualizace dle teplot (Workflow)
 • Odvození diagramů spotřeb
 • VO – predikce řízená z historických diagramů spotřeb – podklad pro tvorbu indexové křivky
 • Agregací predikcí za jednotlivé segmenty získáváme finální křivku plánované spotřeby

HPFC (Hourly Pricing Forward Curve)

 • Submodul pro predikci vývoje cen energetických komodit (výsledná hodinová cena v čase)

Obchodní knihy, kontrakty

 • Bilaterální obchody na velkoobchodním trhu evidujeme formou kontraktů s protistranami
 • Typy kontraktů (Denní kontrakt, Flexibilní kontrakt, Kontrakty TNF - trhy s nevyužitou flexibilitou
 • Kontrakty interně evidují profil množství a realizovanou jednotkovou cenu
 • Agregační pohledy nad kontrakty – Obchodní knihy
 • Pricing – oceňování formalizace jednotlivých kontraktů

Denní operativa a Nominace 

 • Schedulling – predikované plány spotřeb ve vztahu realizovaným bilaterálním kontraktům = podklad pro finální denní nákupy/odprodeje
 • WF proces, který provede nominaci na OTE skrze standardizované XML zprávy přes rozhraní D3BC
 • Identické WF procesy pokrývají také nominace a obchody na Vnitrodenním trhu a Trhu s nevyužitou flexibilitou

BILLING

Modul Billing podporuje kompletní řešení fakturace a obsluhu konečných zákazníků a obchodníků v oblasti prodeje energií. Pokrývá různé typy produktů (elektřina, plny, teplo, voda, eMobilita, CNG) a segmenty zákazníků (B2B, Retail).

Kmenová data - Karta zákazníka

Kmenová data jsou základní data o zákaznících, přičemž:

 • Základní členění je dle Osoba, Obchodní firma
 • Logika dat (1:N)
  • Zákazník> Smluvní účet > Smlouva > OPM
 • Dokumenty generované automaticky
  • Výpověď, Plná moc, Smlouva, Obchodní podmínky
  • Kalendář záloh, Zálohové faktury, Zúčtování, Faktury, Upomínky, Vymáhání, ...

Kalendář plateb

Na základě vytvořené smlouvy systém následně generuje kalendář plateb (záloh):

 • Individuální nastavení fakturačních a platebních cyklů
  • Výše a periodicita jejich vystavení
 • Hromadné generování dokladů
 • Kalendář plateb, Faktura

Proces změny dodavatele – automatizovaný

Plná podpora veškerých procesů aplikovatelných v procesu změny dodavatele. Pravidelná notifikace uživateli o stavu a následujících krocích u daného zákazníka včetně jeho historie.

Komunikace s distributory/OTE

Prostřednictvím modulu Komunikace OTE a potřebného certifikátu, komunikuje řešení napřímo s OTE. Komunikace je typu Server – Server, kdy jsou přijímány a generovány dané typy zpráv( *.xml, *.xsl) s plnou podporou jednotlivých procesů (odečtů, změny dodavatele aj.).

Zúčtování

Na základě příchozích zpráv či odečtových importních souborů jsou vytvářeny podklady pro fakturu tzv. zúčtování:

 • Obsahuje přehled položek – Informativní položky, Obchodní složka, Distribuce, Ekologická daň, Fakturační položky
 • Přehled spotřeby

Proces vytváření zúčtování je hromadný, v případě výskytu anomálie je obsluha vyzvána k jejímu vyřešení.

Fakturace

Proces vystavování faktur je úzce spojen se zúčtováním:

 • Hromadné i individuální generování faktur
  • Proces revize korektnosti vystavených dokladů
  • Sumarizace přijatých plateb – SALDOKONTO
  • Podpora e-Fakturace

Banka

Součástí řešení je modul Banka, který umožňuje stahování a vytváření bankovních výpisů/příkazů, SIPA v různých formátech. Po nahrání bankovního výpisu jsou evidovány jednotlivé jeho řádky jako příchozí platby pro jejich následné párování. U výpisů (vrácení přeplatků aj.) systém generuje příkazy do banky dle zvoleného formátu.

Párování plateb

Párování plateb probíhá automaticky na základě očekávaných plateb a příchozích výpisů. V rámci párovacího mechanismu existuje 7 metod aplikovatelných na jeden výpis s možností využití modulu neobjasněných plateb:

 • Probíhá dle stanovených scénářů a kritérií v několika fázích
 • Obsluha má k dispozici modul Neobjasněné platby
 • Možnost využívání A-Konta

Integrované účetnictví komodit

Součástí řešení je integrované účetnictví komodit, které předává agregované záznamy provoznímu účetnictví:

 • Hlavní a vedlejší účetní kniha
 • Ekonomické výstupy pro úřady

Upomínání / Splátkové kalendáře

V rámci systému jsou nastaveny mechanismy upomínání s možnostmi uživatelsky nastavit různé scénáře upomínání (např. dle typu zákazníka):

 • Dopis
 • Email
 • Telefon, a další ...

sdfasdfafsdfasdfasdf

Produkty a ceníky

Nastavení a vytváření produktů/ceníků řeší samostatný modul:

 • Nastavení produktových ceníků
  • Ceník, cenový model, aj.
 • Nastavení individuálních cen, produktů a ceníků administrátorem
  • Evidence historie ceníků

Reporting

Reporty jsou logicky řazeny dle oblasti, kterou popisují (Fakturace, Saldokonto, učetnictví, Změna dodavatel atd.).

Nevyfakturovaná spotřeba

Provádí se na základě odhadu budoucí fakturace, tedy odhadované spotřeby odběrného místa, která se dle TDD rozdělí na měsíční spotřeby, „ocení“ se dle produktů a ceníků. Výstup je formou reportů, které je možné dimenzovat dle uživatelských potřeb.

BILANCE

Vstupem do modulu Bilance jsou informace z modulů Pricing, Trading, Billing popřípadě jiných systémů. Modul podporuje bilanci na úrovni zákaznického portfolia (po segmentech, OPM) či formou predikce jednotlivých zákazníků a jejich segmentů.

Bilanční datový sklad

 • Založen na logice OLAP kostek
 • Používá tzv. dimenze a metriky, přičemž podle dimenzí agregujeme hodnoty metrik:
  • Dimenze (časová informace, zákazník, OPM, atd.)
  • Metriky (množství, jednotková cena, atd.)

Odvozené ukazatele a transakční princip

Grafický nástroj umožňující práci s diagramy na základě matematických operací (unární, binární atd.) či skládání diagramů a posun diagramů v  čase. Vedle ukazatelů a metrik, pro které existují reálná data v datových podkladech, má datový sklad vybudovánu kolekci odvozených dimenzí a metrik, které představují daný matematický úkon. Uživatelé budou mít k dispozici i tzv. transakční princip, tzn. budou moci sledovat data jak v aktuálním stavu (dnes v tento okamžik) a rovněž mohou sledovat stavy ke kterémukoliv okamžiku v historii. Z pohledu prezentace datového obsahu bilanční modul poskytuje své prezentace především formou typových Widgetů na aplikačním Dashboardu, a to formou tabulek a grafů.

BUSINESS CONNECTOR

Vstupním modulem pro data v systému je modulu Business Connector, který zajišťuje přenos dat na dvou úrovních:

 • Stávající data (interní systém např. SAP)
  Stávající data o spotřebách, odběrných místech, historických časových řadách atd. je možné přenášet/importovat do D3Energy prostřednictvím standardizované a již odladěné komunikace.
 • OTE (přímá komunikace)
  Prostřednictvím certifikátu modul napřímo komunikuje s OTE, typ komunikace server-server. Na základě *.xml zpráv jsou přebírány záznamy o spotřebách a následně jsou zapracovány.
 • Distribuční kanály (formou e-mailové komunikace, SMS bránou)
 • Externí zdroje
  Dle typu zdroje je možné nastavil libovolnou formu komunikace (Web Services, Import/ export dat, datové formáty (· .xsl, · . csv, · xml aj.).

Vybrané reference

Armex vse amper fosfa elimon okay teplarnybrno conte ah cm-energetika Eon primagas moravska-plynarenska met carbounion gas tauron ferova-energie prvni-rodinna prazska-plynarenksa unicapital energa nwt clever-energies vychodoceska-energie

Nenašli jste, co jste hledali?

kontaktujte nás...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2020 - d3soft.cz

Odkazy / sociální sítě

 • Dobrý den,
  jak Vám můžeme pomoct?
Přejít na stránky www.d3soft.cz